Në datat 23 dhe 24 shtator 2019 u zhvillua takimi i radhës Steering Platform në Bruksel. Takimi u zhvillua nga Komisioni Europian. Gjatë takimi u fol për prioritetet e R&D dhe objektivat e Këshillit Europian, si dhe pjesëmarrja e vendeve...
Dr. Marsela Robo, Drejtor i Drejtorisë së Programeve Kombëtare në AKKSHI, mori pjesë në sesionin e radhës së “Turneu i Këshillit Evropian të Inovacionit” (KEN), që u zhvillua në Tiranë më 23 Korrik, një sesion informues lidhur me instrumentet më...
Më datë 26 Mars 2019, Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Invoacionit (AKKSHI) organizoi në mjediset e Fakultetit të Mjekësisë, Tiranë  një ditë informative mbi programim Horizon 2020, rrjetin Euroaxess dhe programin CEEPUS. Në këtë takim ishin prezent studentë dhe...
Programet financuese të BE-së për SME-të, Pronësia Industriale dhe e Drejta e Autorit
Në kuadër të Programit Horizon 2020, Rrjetit Euraxess, Kartës Europiane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodit të Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve Shkencorë, më datë 14 Shtator 2015, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit organizoi në ambientet e Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave...
Më datë 10 Shtator 2015, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit organizoi në ambientet e Akademisë së Sigurisë një Ditë Informative mbi Programin Horizon 2020, Rrjetin Euraxess, Kartën Europiane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodi i Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve Shkencorë. Stafi Akademik...
Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) – Programi Rajonal i Evropës Juglindoreorganizoi në Tiranë Konkursin Triple Helix për prezantimin e projekteve më të mira inovative. Përmes këtij projekti OECD synon të mbështesë qeverinë Shqiptare në krijimin e një mjedisi të favorshëm për bashkepunimin BIZNES-AKADEMI-QEVERI per...
Në datat 25-26 Nëntor 2015, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me Komisionin Europian nëpërmjet Instrumentit të Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit TAIEX- organizoi aktivitetin “Horizon 2020 Projects” Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të ofrojë asistencë për...
Page 2 of 2 1 2