Vendimet e Bordit të Administrimit (2024)

(Maj)

Vendim Nr. 5 Datë 10.05.2024 Për Miratimin e Financimit të Projekteve Fituese të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor për Vitin 2024

(Mars)

Vendim Nr. 4, Datë 26.03.2024 Për Miratimin e Financimit të projekteve fituese, në kuadër të marrëveshjes dy-palëshe midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, për periudhën 2024-2026.

(Shkurt)

Vendim Nr. 3 Datë 14.02.2024 Për Hapjen e Thirrjes për Aplikim për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) për Vitin 2024

(Janar)

Vendim Nr. 2. Datë 18.01.2024 Për Hapjen e Thirrjes për Aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) dhe Projektet e Teknologjise dhe Inovacionit (PTI) për Vitin 2024.

Vendimet e Bordit të Administrimit (2023)

(Shtator)

Vendim nr. 13, datë 18.09.2023 Për Miratimin e Financimit të Projektit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë - Konferenca Ndërkombëtare NANOBALKAN Tetor 2023 (NB2023).

Vendim nr. 12, datë 18.09.2023 Për Miratimin e Financimit të Projekteve të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) 2023-2024, me dy këste.

(Korrik)

Vendim Nr. 11, Datë 21.07.2023 Për Miratimin e Financimit të Projekteve Fituese të Teknologjisë dhe Inovacionit që Vijnë si Bashkëpunim i Universiteteve me Biznesin/Industrinë, Për Vitin 2023

Vendim Nr. 10, Datë 21.07.2023 Për Miratimin e Financimit të Projekteve Fituese të Programit Kombëtar të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) për Periudhën 2023-2024

(Qershor)

Vendim Nr. 9, Datë 16.06.2023 Për Miratimin e Financimit të Projekteve në Fushën e Kërkimit Shkencor, dhe Inovacionit, në Kuadër të Marrëveshjes Dy-Palëshe me Italinë, për Periudhën 2023-2024

Vendim Nr. 8, Datë 16.06.2023 Për Miratimin e Financimit të Projekteve Fituese të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor për Vitin 2023

(Mars)

Vendim Nr.5 Datë 24/03/2023 për Hapjen e Thirrjes për Aplikim për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) për Vitin 2023

Vendim Nr.4 Datë 24/03/2023 për Hapjen e Thirrjes për Aplikim për Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit që Vijnë si Bashkëpunim i Universiteteve me Biznesin/Industrinë, për Vitin 2023

 

Vendimet e Bordit të Administrimit (2022)

(Gusht)

Vendim Nr.2 Datë 02/08/2022 për Miratimin e Financimit të Projekteve Fituese të Programit Kombëtar të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) për Periudhën 2022-2023

Vendim Nr.3 Datë 02/08/2022 për Miratimin e Financimit të Projekteve të Infrastrukturws së Kërkimit Shkencor, për Vitin 2022

(Korrik)

Vendim Nr.1 Datë 05/07/2022 për Miratimin e Financimit të Projekteve Fituese të Programit Kombëtar të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) për Periudhën 2022-2023

(Prill)

Vendim Nr.1 Datë 06/04/2022 për Miratimin e Komisioneve të Vlerësimit Teknik të Projekteve në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)

Vendim Nr.2 Datë 06/04/2022 për Miratimin e Financimit të Projekteve të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor, miratuar me Vendim të BA Nr.1, Datë 01.10.2021, “Për miratimin e financimit të projekteve fituese të kërkimit shkencor për vitin 2021”, të cilat kanë përfunduar procesin e prokurimit.

Vendim Nr.3 Datë 06/04/2022 për Miratimin e Financimit të Projekteve të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor, miratuar me Vendim të BA Nr.1, Datë 01.10.2021, “Për miratimin e financimit të projekteve fituese të kërkimit shkencor për vitin 2021”, të cilat nuk kanë arritur t’i përfundojnë procedurat e prokurimit gjatë vitit 2021

(Shkurt)

Vendim Nr.1, Datë 04/02/2022 për Miratimin e Detajimit dhe Rialokimit të Buxhetit të AKKSHI për Vitin 2022, sipas Programeve të Kërkimit Shkencor

Vendim Nr.2, Datë 04/02/2022 për Miratimin e Financimit të Fazës së Dytë të Projekteve Fituese të Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor Ndërmjet Shqipërisë dhe Austrisë

Vendim Nr.3, Datë 04/02/2022 për Hapjen e Thirrjes për “Shprehje Interesi për Ekspertë të Komisioneve të Vlerësimit Teknik të Projekteve për Vitin 2022 në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)

Vendim Nr.4, Datë 04/02/2022 për Aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) për Vitin 2022

Vendimet e Bordit të Administrimit (2021)

(Tetor)

Vendim Nr.1, Datë 01.10.2021 për Miratimin e Financimit të Projekteve Fituese të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor për Vitin 2021

(Korrik)

Vendim Nr.1, Datë 21.07.2021 për Miratimin e Financimit të Projekteve Fituese të Programit Kombëtar të Kërkim Zhvillimit (PKKZH) për Periudhën 2021-2023

(Qershor)

Vendim Nr.1, Datë 18.06.2021 për Miratimin Komisioneve të Vlerësimit Teknik të Projekteve në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)

Vendim Nr.2, Datë 18.06.2021 për Hapjen e Thirrjes për Aplikim për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) për Vitin 2021

Vendim Nr.3, Datë 18.06.2021 për Miratimin e Financimit të Projekteve Fituese të Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor Ndërmjet Shqiperisë dhe Italisë

(Shkurt)

Vendim Nr.1, Datë 03.02.2021 për “Miratimin e detajimit dhe rialokimit dhe të buxhetit të vitit 2021 të agjencisë kombëtare të kërkimit shkencor dhe inovacionit (AKKSHI)”

Vendim Nr.2, Datë 03.02.2021 për “Miratimin e financimit të projekteve fituese në fushën e kërkimit shkencor, teknologjisë dhe inovacionit, në kuadër të marrëveshjes bilaterale midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës.”

Vendim Nr.3, Datë 03.02.2021 për hapjen e thirrjes për “Shprehje interesi për ekspertë të komisioneve të vlerësimit Teknik të projekteve në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)”.

Vendim Nr.4, Datë 03.02.2021 për “Hapjen e thirrjes për aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) për periudhën 2021-2023”.

Vendimet e Bordit të Administrimit (2019)

Vendim Nr.1, Datë 22/05/2019, për "Shpalljen e thirrjes për aplikim me projekte në fushën e kërkimit shkencor, teknologjisë dhe inovacionit në kuadër të marrëveshjes bilaterale midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës"

Vendim Nr. 1, Datë 26/06/2019, për "Aprovimin e rialokimeve për buxhetin e vitit 2019 të AKKSHI"

Vendim Nr. 2, Datë 30/05/2019, për "Miratimin e financimit të  fazës së I të projekteve fituese në fushën e Kërkimit Shkencor, Teknologjisë dhe Inovacionit, në kuadër të marrëveshjes bilaterale midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë"

Vendim Nr. 3, Datë 30/05/2019, për "Miratimin e financimit të  fazës së II të projekteve fituese në fushën e Kërkimit Shkencor, Teknologjisë dhe Inovacionit, në kuadër të marrëveshjes bilaterale midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë"

Vendim Nr. 4, Datë 30/05/2019, për "Miratimin e pagesës për kuotën ndërkombëtare për programin COST"

Vendim Nr.5, Datë 30/05/2019, për "Miratimin e financimit të studentëve dhe pedagogëve të huaj në kuadër të programit CEEPUS, në Republikën e Shqipërisë"

Vendim Nr. 6, Datë 30/05/2019, për "Miratimin e disa ndryshimeve në Udhëzimin nr. 1, datë 30.11.2017"

Vendim Nr. 9, Datë 07/06/2019, për "Shpalljen e thirrjes për aplikim me projekte të kërkimit shkencor në kuadër të Paktit për Universitetin"

Vendim Nr. 10, Datë 26/06/2019, për "Ngritjen e komisionit Ad Hoc për vlerësimin e projekteve të kërkimit shkencor në kuadër të Paktit për Universitetin"

Vendim Nr. 11, Datë 26/06/2019, për "Projektet fituese në kuadër të PKKZH"

Vendim Nr. 12, Datë 08/08/2019, për "Miratimin e financimit të projekteve fituese të infrastrukturës së kërkimit shkencor në kuadër të Paktit për Universitetin"

 

 

 

Vendimet e Bordit të Administrimit (2018)

Vendim Nr. 1, Datë 11/05/2018, për "Miratimin e raportit vjetor të Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), për vitin 2017"

Vendimi Nr. 2, Datë 11/05/2018, për "Miratimin e fushave prioritare të kërkimit shkencor, teknologjisë dhe inovacionit"

Vendimi Nr. 3, Datë 11/05/2018, për "Miratimin e financimit të projekteve fituese në fushën e kërkimit shkencor, teknologjisë dhe inovacionit, në kuadër të marrëveshjes bilaterale midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë"

Vendimi Nr. 4, Datë 11/05/2018, për "Shpalljen e thirrjes për aplikim me projekte në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvilimit"

Vendimi Nr. 5, Datë 11/05/2018, për "Autorizimin e Z.Geron Kamberi, në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të AKKSHI për financimin e studentit përfitues rast pas rasti, përkundrejt raportimit të secilit rast, me një informacion qarkullues zyrtar, ose me anë të një e-maili, drejt të gjithë anëtarëve të bordit të administrimit të AKKSHI"

Proces-verbal i mbledhjes së Bordit të Administrimit

Vendimet e Bordit të Administrimit (2017)

Vendim Nr.4, Datë 30/11/2017, për "Zëvendësimin dhe miratimin e ekspertëve të rinj të komisioneve të vlerësimit të programeve kombëtare të kërkimit dhe zhvillimit dhe të programeve dypalëshe , në programet ku kanë dhënë dorëheqjen ekspertët e mëparshëm të komisioneve të miratuara në vitin 2015"

Aktet nënligjore të funksionimit të AKKSHI-t

Aktet nënligjore të funksionimit të AKKSHI-t.

Vendim Nr. 607, datë 31.08.2016 Për krijimin, përbërjen, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI).

LIGJ Nr. 80/2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë.

 

Legjislacioni për shkencën në Republikën e Shqipërisë

Nr i ligjit 567 , Vendim i KM 23.10.1995 23.10.1995 - Për shpërblimin e këshillave, komisioneve dhe ekspertizave të veprimtarisë shkencore dhe teknologjisë

Udhëzim Nr. 4, datë 16.02.2018 Për zbatimin e programit të shkëmbimit të studimeve universitare në Europën Qëndrore CEEPUS III në Republikën e Shqipërisë.

Ligj nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020" - Programi për kërkim dhe inovacion"

Ligj Nr 61/2015 Për ratifikimin e Marrëveshjes mes Republikës së Shqipërisë e Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Unionit "Konkurrenca e Ndërmarrjeve të Vogla e të Mesme- COSME 2014-2020'( Fletore Zyrtare Nr 111, Viti 2015, Faqe 5908)

Ligj Nr 75/2015 datë 09.07.2015 Për ratifikimin e Marrëveshjes mes Republikës së Shqipërisë e Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Unionit për punësim e inovacion social -EASI ( Fletore Zyrtare Nr 132, Viti 2015, Faqe 6757)

VKM Nr 798 datë 19.11.2014 Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës Evropiane për Kërkime Bërthamore (CERN), në lidhje me bashkëpunimin teknik dhe shkencor në fizikën e energjisë së lartë

Dokumenta strategjikë

 

Strategjitë Sektoriale që janë miratuar nga Qeveria Shqipëtare që janë aktualisht në fuqi.

VKM Nr 284 datë 01.04.2015 Për miratimin e Strategjisë ndërsektoriale "Agenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020"

VKM Nr. 468, datë 30.5.2013 "Për miratimin e Planit Kombëtar për Zhvillimin e Broadband-it"

VKM Nr 300 datë 8.4.2015 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 468, datë 30.5.2013, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e Planit Kombëtar për Zhvillimin e Broadband-it"

VKM nr. 611, datë 17.9.2014 Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për zbatimin e Strategjisë Rajonale për Evropën Juglindore, 2014 – 2020

Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020

Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit 2013 - 2020