Më poshtë do të gjeni listën e plotë të gjithë projekteve të financuar nga AKTI në kuadër të "Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2010-2014" dhe prezantimet e çdo projekti.

Programi Kombëtar "Bujqesia, Ushqimi dhe Bioteknologjia"

Nr. Titulli i projektit Institucioni zbatues /
personi përgjegjës
Prezantimi
1 Vlerësimi i karakteristikave fizike, ujore, pjellorisë së tokës dhe teknologjitë për përmirësimin e tyre Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Dr. Aida Bani Prezantimi
2 Vlerësimi i disa metodave bioteknologjike për përmirësimin e treguesve të rritjes dhe shkurtimit të kohës së hyrjes në prodhim të fidanëve perimorë në kushte të disfavorshme tokësore dhe kultivimi Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Astrit Balliu Prezantimi
3 Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës dhe plehërimit potasik si një kusht paraprak në efektivitetin e përdorimit të lëndëve ushqyese në tokë dhe rritjes së prodhimit në disa kultura bujqësore Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Ilir Kristo Prezantimi
4 Studimi i diversitetit gjenetik dhe strukturës së popullatave lokale të ruminanteve me anën e markereve molekulare, mikrosatelite, PCR-RFLP dhe PCR-SSCP Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Anila Hoda Prezantimi
5 Ngritja e laboratorit të prodhimit të micelës së kërpudhës në vendin tonë Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Jordan Mërkuri Prezantimi
6 Studimi i nënshartesave të mollës në kushtet e ekosistemit të rajoneve Korçë, Dibër dhe Lushnjë: rajonizimi i tyre dhe prodhimi i fidanëve të përshtatshëm për parcela intensive dhe superintensive Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Fadil Thomaj Prezantimi
7 Vlerësimi i potencialit të bogazit në Shqipëri nga mbetjet e kafshëve të fermave blegtorale- Impakti mjedisor nëpërmjet ndërtimit e implementimit të një impianti pilot në Ekonominë Didaktike Eksperimentale të Universitetit Bujqësor të Tiranës Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Enkelejda Sallaku Prezantimi
8 Zhvillimi dhe konsolidimi i kapaciteteve edukative dhe kërkimore të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe njeriut nga sëmundjet zoonotike dhe me ndikim të rëndësishëm ekonomik nëpërmjet përdorimit të metodave moderne laboratorike dhe transferimit të teknologjive inovative. Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Dhimitër Rapti Prezantimi
9 Kërkim mbi aspekte gjenetike të rezistencës antimikrobike të Staphylococcus aureus ne mastitin e gjedhit” Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Pranvera Çabeli Prezantimi
10 Studime fenobiologjike dhe klimatike-tokësore për kultivimin e lajthisë në territorin e Shqipërisë Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Petrit Rama Prezantimi
11 Konfirmimi i pozicionit taksonomik i shtamave te koleksionit kombetar te majave industriale nëpërmjet teknikave qelizore e molekulare. Izolimi, purifikimi dhe ruajtja e ADN genomike të këtyre shtamave. Fakulteti i Shkencave te Natyrs, UT / Prof. As. Klementina Puto Prezantimi
12 Resurset territoriale te vreshtarise dhe veretarise autoktone ne Shqiperi Fondacioni Drejt të Ardhmes / Prof. Dr. Petraq Ilollari Prezantimi
13 Studime epidemiologjike mbi faunën iksodide të popullatave autoktone të kafshëve të prodhimit e shoqërimit në Shqipëri dhe diagnoza molekulare e patogjenëve që mbahen prej tyre ISUV / Selman Zanaj Prezantimi
14 Projekti i Ullirit Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Fadil Thomaj Prezantimi

Programi Kombëtar "Biodiversiteti dhe Mjedisi"

Nr. Titulli i projektit Institucioni zbatues /
personi përgjegjës
Prezantimi
1 Larmia Llojore dhe Gjenetike e bimëve të rralla e endemike dhe rrezikimet natyrore të tyre, në ekosistemin natyror: Mali i Këndërvicës-Mali i Çikës dhe Mali i Tomorrit Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT / Prof. Petrit Hoda Prezantimi
2 Vleresimi i parametrave dhe fenomeneve te ndotjes ajrit dhe impaktet ne mjedis Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT / Prof. Dr. Florian Vila Prezantimi
3 Vlerësimi i eutrofikimit të ujrave dhe i ujëkëmbimit hidraulik me detin në sistemin lagunor Vilun-Velipojë me synim përmirësimin e gjëndjes aktuale. Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT / Prof. As. Ariana Ylli Prezantimi
4 Rajonizimi dhe vleresimi i riskut mjedisor mbeshtetur ne ndikimin e shfrytezimeve te braktisura te lendeve te para minerare Fakulteti Gjeologji Miniera, UPT / Prof. Gafur Muka Prezantimi
5 Studimi i fushës gjeomagnetike të tokës në rrjetin mbështetës magnetik, rivlerësimi i anomalive magnetike dhe përzgjedhja e vend-ndodhjes së Observatorit të parë Magnetik të Shqipërisë IGJEUM, UPT / Prof. Petrika Kosho & Prof. Jani Skrami Prezantimi
6 Vlerësimi i rrezikut potencial dhe aktual i erozionit të tokës për të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet Sistemit të Informacionit Gjeografik (GIS) dhe teknologjisë së vlerësimit sipas CORIN LAND COVER ALBANIA 2010 IGJEUM, UPT / Prof. Vangjo Kovaçi Prezantimi
7 Studimi i përqëndrimit të niveleve të radonit në sektorët me rrezik të lartë dhe përcaktimi I niveleve të radionuklideve natyrore në llojet kryesore litologjike të Shqipërisë IGJEUM, UPT / Prof. Safet Dogjani Prezantimi
8 Monitorimi i midhikultures dhe i shtreses jetesore ne liqenin e Butrintit Universiteti Bujqësor i Tiranës / Dr. Jerina Kolitari Prezantimi
9 Analizimi dhe hartografimi i ndotjes se tokes nga metale te rende ne zonen e elbasanit duke perdorur rreze X fluoreshence Universiteti Bujqësor i Tiranës / Prof. Fatbardh Sallaku Prezantimi
10 Zhvillimi dhe zbatimi i metodave analitike për vlerësimin e ndotjes së mjedisit nga substancat toksike në ujrat sipërfaqësore, nëntokësore dhe të pijshëm në rajonin e Vlorës Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë / Prof. Bilal Shkurtaj Prezantimi
11 Studim zoogjografik, ekologjik dhe kariologjik për gjitarët e Rendeve Insectivora, Rodentia dhe Carnivora (Mammalia) në Prefekturën e Gjirokastrës Universiteti "Eqerem Çabej" Gjirokastër / Prof. Gligor Paspali Prezantimi
12 ARTRO-KONTROLL: Vleresimi i gjendjes dhe i shkalles se riskut prej antropodeve (Miriapoda: Iulidau, Dipteria: Culicidae) mbi shendetin publik ne zonat me stres te larte ekologjik, si rezultat i ndikimit te njeriut dhe permbytjeve Instituti i Shëndetit Publik / Prof. Enkelejda Dikolli Prezantimi
13 Aplikimi i teknologjive të imazheve satelitore në vlerësimin dhe parashikimin  e integruar të fenomeneve gjeodinamike, me qëllim zbutjen e pasojave, në zonat urbane dhe turistike të rajonit bregdetar Shërbimi Gjeologjik Shqiptar/ Ing. Mentor Lamaj Prezantimi

Programi Kombëtar "Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit"

Nr. Titulli i projektit Institucioni zbatues /
personi përgjegjës
Prezantimi
1 Infrastruktura e komunikimit dhe pajisjet e nevojshme për një laborator kërkimesh për mbështetjen e punimeve të Doktoraturës Fakulteti  i Teknologjsë së Informacionit, UPT / Dr. Bexhet Kamo Prezantimi
2 Studim arkeologjik i kalasë së Tiranës nëpërmjet Teknologjive të reja gjeofizike të ERT dhe gjeoradarit IGJEUM, UPT / Dr. Hamza Reçi Prezantimi
3 Teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit në ndihmë të procesit të edukimit shkencor Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër / Prof. Shpresa Ahmetaga Prezantimi
4 Informatizimi i sistemit të informacionit në QSUT Ministria Shëndetësisë / Dr. Paulin Kodra Prezantimi
5 Krijimi i laboratorëve virtualë për lëndët e Fizikës, Kimisë dhe Biologjisë në Fakultetin e Shkencave Natyrore Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT / Prof. Bejo Duka  Prezantimi

Programi Kombëtar "Shëndetësia"

Nr. Titulli i projektit Institucioni zbatues /
personi përgjegjës
Prezantimi
1 Studimi i faktorëve të riskut në trurin normal dhe në zhvillimin e tumoreve të trurit Fakulteti i Mjekësisë, UT / Prof. Mentor Petrela Prezantimi
2 Polimorfizmi gjenetik  sistemit HLA në popullatën Shqiptare dhe roli i markuesve imunologjik dhe imunogjenetik në realizimin e transplanteve dhe diagnozën e sëmundjeve autoimune Fakulteti i Mjekësisë, UT / Prof. Genc Sulçebe Prezantimi
3 Vlerësimi i gjendjes se jodit në popullatën shqiptare pas përmiresimit të profilaksisë së pamjaftueshmërisë jodike Instituti i Shëndetit Publik / MSc. Jolanda Hyska Prezantimi
4 Matja e prevalencës së HTA në popullatën adulte dhe lidhja e tij me nivelin serik të kolesterolit, glicemisë dhe acidit urik Universiteti. "Fan. S. Noli" Korçë / Dr. Eda Stasa Prezantimi
5 Modele paraashikues për sezonin Polenik të disa bimëve Alergjizuese U.N.Y.T / Dr. Elona Gjebrea Prezantimi

Programi Kombëtar "Uji dhe Energjia"

Nr. Titulli i projektit Institucioni zbatues /
personi përgjegjës
Prezantimi
1 Menaxhimi i integruar i burimeve ujore në bregdetin Jonian Fakulteti Gjeologji Miniera, UPT / Prof. Përparim Hoxha Prezantimi
2 Vlerësimi i vulnerabilitetit të ujrave nëntokësore-mënyrë efikase për mbrojtjen e tyre nga ndotjet Fakulteti Gjeologji Miniera, UPT / Prof. Arjan Beqiraj Prezantimi
3 Studimi Kompleks sistemit ujor të Liqenit të Shkodrës dhe lumenjve Buna e Drin: a). Studimi hidrologjik, b). Rregullimi i rregjimit IGJEUM, UPT / Prof. Molnar Kolaneci    Prof. Sotiraq Pandazi Prezantimi
4 Studim mbi vlerësimin e potencialit natyror të energjise diellore dhe përdorimin e saj në ndërtesë me qëllim përmirësimin e performances energjitike të ndërtesës. Rast në studim: Përdorimi i energjisë diellore për ujin “sanitary” me lloje të ndryshme impiantesh në zonën Tiranë-Durrës Fakulteti i Inxhinjerisë Mekanike, UPT / Prof. Andonaq Londo Prezantimi
5 Model – kodi i prodhuesve të ujit. BINDI, Shpk / Ing. Kujtim Kopliku Prezantimi
6 Ngritja e një qendre laboratorike studimore të shfrytëzimit të biomasës agropyjore për biogaz dhe energji si dhe analiza e strukturës inxhinierike të proçeseve në një impiant pilot eksperimental Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT / Prof. Ilirjan Malollari Prezantimi
7 Studimi dhe vlerësimi i parametrave të sigurisë për ngritjen dhe funksionimin e një centrali elektrik bërthamor Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT / Prof. Fatos Ylli Prezantimi
8 Rivlerësimi i ujrave nëntokësore të Shqipërisë dhe krijimi i pasaportave teknike të burimeve kryesore natyrale Shërbimi Gjeologjik Shqiptar / Dr. Arben Pambuku Prezantimi

Programi Kombëtar "Materialet"

Nr. Titulli i projektit Institucioni zbatues /
personi përgjegjës
Prezantimi
1 Ngritja e laboratorit të karakterizimit të materialeve: Mbetjet Plastike Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT / Prof. Elmaz Shehu Prezantimi
2 Arkeometria  e terrakotave në rajonin – kodra Dautaj, Durrës Fakulteti Gjeologji Miniera, UPT / Dr. Enkelejda Beqiraj Prezantimi

Programi Kombëtar "Shkencat Sociale dhe Albanologjike"

Nr. Titulli i projektit Institucioni zbatues /
personi përgjegjës
Prezantimi
1 Komunikimi ndëretnik në Ballkan Fakulteti  Histori - Filologji, UT / Prof. As. Aljula Jubani Prezantimi
2 Historia e shqiptarëve në shekullin XX QSA / Prof. Muharrem Dezhgiu Prezantimi
3 Enciklopedia Shqiptare QSA / Prof. Ardian Marrashi Prezantimi
4 Studim kombëtar për delinkuencën Studio "D-Tirana" / Dr. Admir Duraj Prezantimi
5 Integrimi i diasporës ne shkencën, ekonominë dhe kulturën shqiptare  INSTITUTI ALB SHKENCA / Prof. Ardian Maci Prezantimi