Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) përfshijnë programet dhe projektet që aplikohen në përputhje me fushat prioritare të miratuara nga Këshilli i Politikës Shkencore dhe Zhvillimit Teknologjik (KPSHZHT) për një periudhë të caktuar kohe (trevjeçare ose më shumë sipas interesave të vendit).

Programet Kombëtare implementohen nëpërmjet projekteve që realizojnë objektivat e programit, ku bashkëpunohet me një ose më shumë Institucione apo grupe specialistësh. Secili Program Kombëtar është pajisur me dokumenacionin përkatës të hartuar nga një grup ekspertësh të fushave përkatëse me tituj e grada shkencore.

Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit

Dokumentat e Aplikimit të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit  janë:

 

Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2010 – 2014

Dokumentat e Aplikimit të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2010 – 2014 janë:

 

Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2007 – 2009

Dokumentat e Aplikimit të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2007 – 2009 janë:

 

Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2003 – 2005

Dokumentat e Aplikimit të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2003 – 2005 janë: