Titulli i Projektit: ERASES TOP III – Të bëhen më teheqëse karrierat e kërkuesve europiane duke zhvilluar shërbime të reja dhe duke rritur shërbimet aktuale në Rrjetin EURAXESS

Ankronimi i Projektit: ERASES TOP III

Marrëveshja e Grantit Grant Agreement Number: 665934

Programi: Horizon 2020

Financuesi: Komisioni Europian

Financimi i marrë: Data e Fillimit: 1 Qershor 2015

Data e Përfundimit: 31 Maj 2018

Kohëzgjatja: 36 muaj

Roli i AKTI-t: Përfitues në WP7.3 (Paketa e punës Nr.7, Detyra Nr.3)

AKTI si përfitues do ketë si detyre problemet e diasporës kërkimore dhe tërheqjen e saj në vendet respective.

Web:

Qëllimi i Projektit: Pjesemarrja e AKTI-t në projekt do të mundësojë të rrisë dhe të bëjë me atraktive tërheqje e diasporas sonë dhe më tej, në projektet e përbashkëta kërkimore–shkencore dhe ti japë një shtysë të mëtejshme nivlit tëe kërkimit dhe inovacionit në vendin tonë.

Objektivat: Kthimi i një numri sa më të madh nga rradhët e diasporës në vendet respective duke krijuar një mjedis më tërheqës për kërkuesit.

Në këtë projekt marrin pjesë 39 Organizata nga Europa.