Titulli i Projektit: Western Balkan Countries INCO.Network 

Ankronimi i Projektit: WBC-INCO.NET

Programi:Programi FP7

Financuesi: Komisioni Europian

Financimi i marrë: 47,995 €

Statusi: Këtë periudhë projekti është në fazën e raportimit final të tij.

Data e Fillimit: 2008

Data e Përfundimit: 2013

Kohëzgjatja: Ky projekt është iniciuar për periudhën 2008-2011 dhe përmbante 7 Paketa Pune (WP1 – WP7). Me shtesën që është miratuar nga Komisioni Europian për futjen e paketës së re të WP8, ka vazhduar deri në 2013.

Roli i AKTI-t: AKTI është përfshirë në këtë projekt në 01 Janar 2011, si Partner.

Web: www.wbc-inco.net

Qëllimi i Projektit: Mbështjetja e dialogut ndër-rajonal për shkencë dhe teknologji, të identifikojë potencialet dhe prioritetet në Kërkim –Zhvillim –Teknologji, të rrisë pjesëmarrjen e kërkuesve nga rajoni në projekte Europiane për kërkim dhe zhvillim, të analizojë nevojat inovative dhe pengesat si dhe të krijojë një bashkëpunim sa më të afërt midis kërkimit dhe inovacionit.