Titulli i Projektit: “Bringing Western Balkans closer to Innovation Union: An example of EURAXESS Regional Collaboration”

Ankronimi i Projektit: WeB-InUnion

Programi: Programit FP7

Financuesi: Komisioni Europian

Financimi i marrë: 20,056.30 €

Statusi: Është bërë raportimi final pritet vlerësimi i raportimit nga Komisioni Europian.

Data e Fillimit: 1 Shtator 2012

Data e Përfundimit: 31 Tetor 2014

Kohëzgjatja: 26 muaj

Roli i AKTI-t: AKTI si partner ishte pjesProgramit FP7 në Paketën e Punës Numër 4 e cila koordinohej nga Qendra për Kërkim dhe Teknologji në Greqi (CERTH). Detyra e AKTI-t është detyra Numër 4.2 Analiza e Rezultateve dhe Rekomandimeve.

Web: www.webinunion.eu

Qëllimi i Projektit: Qëllimi i këtij Projekti ishte rritja e rrjeteve kombëtare dhe rajonale EURAXESS në vendet e Ballkanit Perëndimor. Duke u mbështetur në Rekomandimin Nr 1, 4 dhe 30 të Unionit për Inovacion ky projekt kishte për qëllim identifikimin dhe eliminimin në vitet e ardhshme të pengesave qe vështirësojnë lëvizjen e studiuesve dhe kërkuesve shkencorë nga një vend në një tjetër dhe promovimin e Rrjetit të Kërkuesve Pan-Europian “EURAXESS”.

Konsortiumi i projektit përbëhej nga 6 partnerë dhe 2 vende të asociuara dhe është koordinuar nga Centre for Research and Technology Hellas CERTH, Greqi.

Publikime: