Titulli i Projektit: ALBANIAN EURAXESS Service Network

Ankronimi i Projektit: AL-ES.Net

Financuesi: Komisioni Europian

Financimi i marrë: 200,000.00 €

Statusi: Në proces zbatimi

Data e Fillimit: 1 Tetor 2013

Data e Përfundimit: 30 Shtator 2016

Kohëzgjatja: 36 muaj

Roli i AKTI-t: Koordinator

Web: www.euraxess.al

Qëllimi i Projektit: Ngritja e Albanian EURAXESS Service Network. Ky rrjet do të jetë faktor kyç në mbështetjen të angazhimit të Bashkimit Europian për të hequr pengesat për lëvizjen e lirë të dijes në Europë, të lehtësoj lëvizshmërinë e kërkuesve shkencor, studentëve, shkencëtarëve dhe stafit akademik dhe t’i siguroj atyre një karrierë më të mirë. Ky rrjet do të ofroj informacion të gjerë dhe të përditësuar si dhe asistencë të personalizuar kërkuesve shkencorë gjatë lëvizjes së tyre nga një vend në një vend tjetër brenda dhe jashtë Europe.

Publikime:

Aktivitete:

  • Trajnimi dhe Workshop-i “Promovimi i Rrjetit Euraxess në Shqipëri”