Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se: “TU Dublin, Ireland”, ofrohet si Koordinator dhe kërkon Partnerë, me të gjitha ato institucione që duan të aplikojnë në thirrjen “Science with and for Society”, të programit Horizon 2020, të lidhura me topic:
·         SwafS-09-2018-2019-2020 Supporting research organisations to implement gender equality plans
Bashkëngjitur do të gjeni materialet informuese, si dhe Topic ku mendohet të aplikohet.
Secili institucion Shqiptar i interesuar, duhet të kontaktojë me pikën e kontaktit Ms. Sara Clavero e TU Dublin.
Email : sara.clavero@tudublin.ie
Bashkëngjitur shprehjes së interesit duhet të dërgoni formularin (Partner Offer), me të dhënat e profilit të institucionit, ekspertizën tuaj për topic ku kërkohet bashkëpunim, eksperiencën në projekte nëse ka, si dhe kontributi që mund të jepni në kuadër të SwafS-09-2018-2019-2020  .

 

SIS.net