Në kuadër të Rrjetit Euraxess Hubs, organizohet eventi “REBECA by EURAXESS virtual matchmaking fairs - Researchers2Businesses”.
Fokusi i aktivitetit, është takimi dhe shkëmbimi i përvojave  me kompanitë më të mira në Europë, që operojnë në fushat Health and Wellbeing dhe Climate, Environment, and Mobility.
Në këto takime do të jepet informacion mbi mundësitë e karrierës kërkimore jashtë akademisë, pozicionet tipike të kërkimit dhe zhvillimit në sektorë joakademike, kërkesat dhe përgjegjësitë e stafit të K&ZH, diskutime dhe shkëmbim experience me stafin kërkimor në industri, gjithashtu ju jepet mundësia të prezantoni arritjet tuaja kërkimore, të kërkoni bashkëpunim dhe praktikë.
Researchers2Businesses është e hapur për regjistrim edhe për kompanitë Shqiptare, që duan të prezantojnë profilin e tyre dhe janë në kërkim të stafeve kërkimore shkencore që vijnë nga universitet.
topics

Për më shumë informacion: https://www.euraxess.sk/en/main/career-development/rebeca-by-euraxess-researchers2-businisses-matchmaking-fairs

Për regjistrime: 
1. Researchers2Businesses  Health & Wellbeing – Companies We will be receiving applications by: May 6th, 2020.
2. Researchers2Businesses  Health & Wellbeing – Researchers- We will be receiving applications by: May 6th, 2020.

 
3.Climate, Environment & Mobility  - Companies - We will be receiving applications by: May 13th. 2022.
4. Climate, Environment & Mobility  - Researchers  - We will be receiving applications by: May 13th. 2022.