Nisma "Western Balkans Innovation Voucher (WBIV)" - një stimul financiar për krijimin e partneriteteve ndërmjet biznesit dhe akademisë për shkëmbimin e njohurive

Në kuadër të projektit Policy Answers është hapur nisma e Western Balkans Innovation Vouchers (WBIV), e cila përbën një stimul financiar për krijimin e partneriteteve dhe shkëmbimit të njohurive ndërmjet sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME) dhe institucioneve publike kërkimore në mbarë Ballkanin Perëndimor.

Kjo skemë ofron financim të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë për SME-të në mënyrë që ato të mbulojnë një pjesë të shpenzimeve të ofruara nga institucionet kërkimore publike .

Skema është e hapur deri në 26 Qershor 2024.

Për të zbuluar me tepër, konsultoni linkun: https://www.westernbalkans-infohub.eu/news/the-western-balkans-innovation-vouchers-pilot-programme-has-been-launched/

Gjithashtu, mund të aplikoni në linkun vijues: https://www.westernbalkans-infohub.eu/calls/western-balkans-innovation-voucher-scheme/

Institucione partnere në projekt:

Riinvest Institute
Institute Mihajlo Pupin
Foundation for Management and Industrial Research
Univerzitet u Banjoj Luci
Faculty of Philosophy, University of Banja Luka
Naucno-tehnoloski park Crne Gore / Science Technology Park of Montenegro
WhatsApp Image 2024-05-21 at 10.30.43 AM