Thirrjet aktive të Horizont 2020 për Infrastrukturën e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Horizont 2020 ka shpallur thirrjet për aplikime për projekte në fushën e infrastrukturës së kërkimit shkencor. Më poshtë gjeni titujt dhe linqet për seicilën nga thirrjet. Afati i fundit i aplikimit është Mars – Prill 2020. Për më shumë informacion, vizitoni faqen web http://www.rich2020.eu/proposals dhe linqet e mëposhtëme.

  1. Integrating Activities for Starting Communities INFRAIA-02-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ infraia022020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047836;focusAreaCode=null;crossCutti= 

  1. Pilot for a new model of Integrating Activities INFRAIA-03-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraia032020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047836;focusAreaCode=null;crossCutti=

  1. Co-Innovation platform for research infrastructure technologies INFRAINNOV-03-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infrainnov032020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047836;focusAreaCode=null;crossCu=

  1. Innovation pilots INFRAINNOV-04-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ infrainnov042020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047836;focusAreaCode=null;crossCu=

  1. Strengthening the human capital of research infrastructures INFRASUPP-02-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ infrasupp-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502,31094501; programCode=H2020;programDivisionCode=31047836;focusAreaCode=null;crossC=

  1. Integration and consolidation of the existing pan-European access mechanism to public research infrastructures and commercial services through the EOSC Portal INFRAEOSC-03-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ infraeosc-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502,31094501; programCode=H2020;programDivisionCode=31047836;focusAreaCode=null;crossC=

  1. Increasing the service offer of the EOSC Portal INFRAEOSC-07-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ infraeosc072020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047836;focusAreaCode=null;crossCut=