ë kuadër të projektit IPA-Twining "Mbështetje dhe rritje e kapacitetit të AKKSHI-t për të reformuar ekosistemin Shqiptar të Kërkimit të Shkencës në përputhje me kërkesat e acquis për shkencën dhe kërkimin", u zhvillua takimi i parë me ekspertët austriakë, stafin e AKKSHI-t dhe bashkëpunëtorë të rëndësishëm më 10 korrik 2023.
Të dy ekipet shqiptare dhe austriake u njohën me njëri-tjetrin dhe shkëmbyen informacione për institucionet e tyre përkatëse.
Pritshmëritë në lidhje me projektin dhe diskutimet për zbatimin e tij ishin çështjet kryesore të këtij takimi.

In the framework IPA-Twining project “Support to the capacity of NASRI to reform the Albanian Science Research ecosystem in line with requirements of the acquis on science and research”, the kick of meeting, International Stakeholders Event with Austrian team, NASRI staff and relevant stakeholders was held on July 10, 2023.
Both Albanian and Austrian teams, got knowing each other and exchanged information on respective institutions.
Upcoming expectations with regard to the project and discussions on its implementation were the most concerning issues of the first meeting.

WhatsApp Image 2024-05-09 at 4.56.38 PM
WhatsApp Image 2024-05-09 at 4.56.39 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-09 at 4.56.39 PM