Save the date 18. 01. 2024! 

COST Info- day (Albania)

Date: 18.01.2024
Time: 09:00 A.M- 1:30 P.M
Venue: Tirana International Hotel

Hybrid Event
Link to online participation:

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/88187969789?pwd=Aa9bQAN0PbNlwq64zEw0QFNVx7kt55.1#success

Meeting ID: 881 8796 9789
Passcode: 051544

The aim of this activity is to inform Albanian- based researchers about COST's role in promoting and spreading research excellence, the role and impact of the programme, and how to submit or connect with COST Actions.

The objective of this info- day is to provide information on the networking opportunities provided by COST on how to get involved in a COST Action and how to prepare a COST proposal, etc.,.  

................................................

 

Ruaj datën 18. 01. 2024! 

Sesion informues për COST në Shqipëri

Data: 18.01.2024
Ora: 09:00 A.M- 1:30 P.M
Vendi: Tirana International Hotel

Hybrid Event
Link për pjesëmarrësit online:

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/88187969789?pwd=Aa9bQAN0PbNlwq64zEw0QFNVx7kt55.1#success

Meeting ID: 881 8796 9789
Passcode: 051544

Qëllimi i këtij aktiviteti është të informojë kërkuesit me bazë në Shqipëri për rolin e COST në promovimin dhe përhapjen e përsosmërisë së kërkimit, rolin dhe ndikimin e programit dhe  mënyrën e paraqitjes ose lidhjes me COST Actions. 

Objektivi i kësaj dite informative është të ofrojë informacion mbi mundësitë e rrjetëzimit të ofruara nga COST; të përfshirjes në një Aksion COST; të përgatitjes propozimit  Aksionit COST, etj.,.