EUREKA është një rrjet në mbarë Evropën për kërkimin dhe zhvillimin industrial. Ajo është formuar në vitin 1985, tani bashkon 39 vende anëtare. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Kroacia, Serbia dhe IRJ e Maqedonisë janë vende anëtare të EUREKA. BiH dhe Shqipëria kanë Pikat Kombëtare të Informacionit.

Shqipëria nuk është ende anëtare e plotë e Eureka dhe deri më tani, asnjë projekt i Eurekës nuk u zbatua në Shqipëri.
Sidoqoftë, Shqipëria është e angazhuar të përmirësojë bashkëpunimin në Eureka që nga viti 2021 së bashku me aktivitetet drejt anëtarësimit të plotë. Aktivitetet përkatëse drejt gjenerimit të suksesshëm të projekteve në të ardhmen përfshijnë përveç zotimit të financimit për projektet e ardhshme shqiptare si hapin e parë zhvillimin e strategjisë për aktivitetet promovuese, trajnime nga ESE, pjesëmarrje aktive në të gjitha takimet e Eureka dhe pjesëmarrje aktive në grupin punues të Ballkanit Perëndimor . Shqipëria është e interesuar të marrë pjesë në thirrjen e mundshme të përbashkët të Eureka për Ballkanin Perëndimor (2022).
Për më shumë informacion rreth EUREKA: https://www.eurekanetwork.org/
Eureka-logo_reducido