BASHKËPUNIM SHKENCOR & TEKNOLOGJIK

THIRRJE PËR PROPOZIME

nga

Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Turqisë (TÜBİTAK)

dhe

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit të Shqipërisë (NASRI)

 

Thirrja është e hapur nga data 9 dhjetor 2021 deri më 9 mars 2022

 

 1. Parathënie

Programi për Bashkëpunimin Shkencor dhe Teknologjik realizohet në kuadër të Protokollit për Bashkëpunimin në Shkencë dhe Teknologji ndërmjet Këshillit të Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Turqisë (TÜBİTAK) dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Shqipërisë, nënshkruar në Ankara. më 6 prill 2010.

Universitetet, sektori privat dhe qendrat dhe institutet kërkimore mund të paraqesin propozime të përbashkëta për projekte të kërkimit dhe zhvillimit shkencor dhe teknologjik (R&D).

Projekt-propozimet të cilat do të kontribuojnë në gjendjen aktuale të artit duke prodhuar njohuri të reja, duke bërë interpretime të reja shkencore ose duke zgjidhur probleme teknologjike synohen të financohen.

 1. Objektivat e Thirrjes

Objektivi i thirrjes është të lejojë partnerët të bashkëpunojnë ndërkombëtarisht dhe të kenë akses në mjedise të reja kërkimore, objekte, njohuri dhe ekspertizë në mënyrë që të rrisin cilësinë e kërkimit të tyre.

Qëllimet e Programit janë financimi i lëvizshmërisë së studiuesve në kuadër të projekteve të përbashkëta kërkimore për të stimuluar bashkëpunimin ndërkombëtar kërkimor, duke u ofruar një mundësi studiuesve për të bashkëpunuar në një mjedis ndërkombëtar dhe për të zhvilluar karrierën e tyre shkencore.

 1. Fushat kryesore tematike:

Kjo thirrje është për aplikime në të gjitha fushat shkencore dhe ato teknologjike.

 1. Çështjet financiare

Pala Turke:

Si rregull, partnerët turq që kualifikohen për financim mund të marrin deri në 150.000 lira turke për projekt.

Në kuadër të kësaj thirrjeje, këto zëra buxhetor të përmendur më poshtë do të financohen nga TÜBİTAK:

 • Shpenzimet e udhëtimit

o Shpenzimet e udhëtimit për punët shtëpiake në terren

o Shpenzimet e udhëtimit të brendshëm ose të jashtëm për aktivitete jo në terren

o Shpenzimet e Udhëtimit në kuadër të Bashkëpunimit Dypalësh

 • Shpenzime për përfaqësim dhe promovim (maksimumi 15.000 lira turke)

Për projektet nuk do të paguhen shpenzimet e përgjithshme dhe Premium për nxitjen e projektit.

Pala Shqiptare:

Partnerët shqiptarë që kualifikohen për financim mund të marrin deri në 10.000 euro për projekt.

Shpenzimet e Lëvizshmërisë duke përfshirë biletat, hotelet, mëditjet, transfertat dhe shpenzimet e organizimit për seminare, shpenzime operative dhe ditë informative do të financohen nga NASRI në kuadër të kësaj thirrjeje.

 

Kostot e financuara nga TÜBİTAK për çdo grant do të lëshohen dhe menaxhohen nga TÜBİTAK në përputhje me rregullat e Programit TÜBİTAK 1071. Në mënyrë të ngjashme, NASRI (Agjencia Kombëtare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin) do të lëshojë fondet sipas udhëzimeve dhe procedurave të financimit.

 

Të dyja palët bien dakord reciprokisht të mbulojnë shpenzimet e shkëmbimit të ekspertëve, shkencëtarëve dhe specialistëve të tjerë në mënyrën e mëposhtme:

 • Pala dërguese do të përballojë të gjitha kostot e lidhura me udhëtimin, akomodimin dhe kompensimet sipas rregulloreve dhe dietave të veta.
 1. Kohëzgjatja e Projekteve

Kohëzgjatja e projekteve nuk duhet të kalojë 24 muaj dhe kohëzgjatja totale e vizitave ndërkombëtare në një drejtim nuk duhet të kalojë dy muaj (60 ditë) në vit për secilin projekt të përbashkët kërkimor të mbështetur.

Projektet do të monitorohen përmes raporteve të progresit dhe raportit përfundimtar nga TÜBİTAK dhe NASRI individualisht për përmbajtjen dhe progresin e tij në të dy vendet në mënyrë të pavarur.

 1. Dorëzimi i propozimit

Thirrja e Përbashkët do të jetë e hapur për aplikime nga data 9 dhjetor 2021 deri më 9 mars 2022 përmes sistemeve të aplikimit online të TÜBİTAK, në lidhje me homologun turk dhe nëpërmjet aplikimit në kopje fizike për homologun shqiptar.

Partnerët turq do të bëjnë aplikimin e tyre të përbashkët online nëpërmjet sistemit online të TÜBİTAK, https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/.

Për sa i përket homologut shqiptar, i gjithë aplikimi për projektin kërkimor duhet të dorëzohet në shqip dhe në anglisht dhe do të duhet të dorëzohet si kopje fizike në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Adresa: Rr. “Naim Frashëri” Nr.37, Tiranë, 1049.

Dosja e aplikimit duhet të përmbajë 3- kopje projekt- propozimi (në shqip dhe në anglisht); Letër përcjellëse nga drejtuesi i institucionit (rektori); C.V-të e gjithë grupit të punës (formati Europass)

 • Partnerët duhet të arrijnë një marrëveshje me njëri-tjetrin duke përdorur mjetet e tyre të komunikimit dhe së bashku të zhvillojnë dhe plotësojnë projekt-propozimin e tyre përpara se ta paraqesin atë në TÜBİTAK dhe NASRI. TÜBİTAK dhe NASRI nuk janë përgjegjës për të gjetur dhe/ose përputhur partnerët/ bashkëpunëtorët.
 • Propozimet e projektit duhet të japin informacion të detajuar mbi objektivat dhe arsyetimin e punës së planifikuar të përbashkët kërkimore, metodologjinë që do të ndiqet, përbërjen e secilit ekip kërkimor dhe planin kohor të synuar.
 • Partnerët turq do të përdorin nënshkrimin elektronik për aplikimet e tyre. Informacione të hollësishme mund të merren përmes https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani. Nuk ka nevojë të dërgoni ndonjë kopje të shtypur në TÜBİTAK.
 • Dorëzimi i propozimeve me faks ose e-mail nuk do të pranohet.
 1. Procedura e Vlerësimit

7.1. Kriteret e pranueshmërisë

Ekipi turk do të marrë financim përmes Programit TUBITAK 1071. Të gjithë studiuesit turq që aplikojnë për këtë Program duhet të regjistrohen në TUBITAK ARBIS (Sistemi i Informacionit të Studiuesve) përmes lidhjes së mëposhtme: https://arbis.tubitak.gov.tr/

Për informacion të detajuar mbi përshtatshmërinë për ekipin turk, ju lutemi vizitoni https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/1071_arastirma_projeleri_surec_dokumani.pdf

Kërkuesit nga Shqipëria pjesëmarrës në këtë Program, duhet të jenë hulumtues që janë pjesë e një institucioni kërkimor; studiues të fazës së hershme ose të mesme të karrierës, si dhe projekt propozimet duket të kenë përfshirje të studentëve të doktoraturës, kërkuesëve të fazës së hershme dhe/ose femrave.

Të gjithë studiuesit shqiptarë duhet të mbështeten në Ligjin për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Republikën e Shqipërisë, nr. 80/2015, konkretisht nenin 24; 26; 93; 95.

Në kuadër të kësaj Thirrjeje do të mbështeten projekte të bashkëpunimit dypalësh, nuk do të pranohen aplikime të njëanshme.

Për studiuesit shqiptarë, propozimet pasuese me të njëjtët partnerë kërkimor nuk do të jenë të pranueshme për financim në të ardhmen,  nëse ato partneritete janë financuar tashmë në kuadër të këtij programi.

 

7.2. Metoda e Vlerësimit

- Propozimet që do të konsiderohen të pranueshme, do të vlerësohen nga TÜBİTAK dhe NASRI, në përputhje me rregullat dhe rregulloret e tyre.

- Pas vlerësimit shkencor, TÜBİTAK dhe NASRI do të informojnë njëri-tjetrin mbi listën e rezultateve, e cila do të përfshijë informacionin për projekt-propozimet e miratuara dhe të refuzuara.

- Do të mbështeten vetëm projekt-propozimet, të cilat do të miratohen nga TÜBİTAK dhe NASRI.

 

7.2.1. Kriteret e Vlerësimit

Pas datës së mbylljes së thirrjes së treguar më poshtë, aplikimet do t'u dorëzohen ekspertëve vleresues kombëtarë në fusha të ndryshme të kërkimit. Këta ekspertë do të vlerësojnë çdo projekt- propozim bazuar në kriteret kombëtare:

 

Nga ana shqiptare:

 • Rëndësia dhe vlera shkencore. (maksimumi 32 pikë)
 • Niveli shkencor i projektit (maksimumi 15 pikë)
 • Vlera e projektit për nga origjinaliteti; risi dhe aplikim në të dy vendet (maksimumi 14 pikë)
 • Metodologjia (maksimumi 10 pikë)
 • Planifikimi dhe fizibiliteti (maksimumi 4 pikë)
 • Buxhetimi (maksimumi 9 pikë)
 • Përvoja dhe specializimi i stafit në fushën kërkimore të interesit (maksimumi 10 pikë)
 • Vlerësimi i dokumenteve të kërkuara për aplikim (maksimumi 6 pikë)

 

Nga ana turke:

 • Rëndësia e Bashkëpunimit Ndërkombëtar
 • Përsosmëri shkencore dhe teknologjike
 • Metodologjia
 • Menaxhimi i projektit
 • Ndikimi Ekipi turk do të marrë financim përmes TUBITAK 1071 P

 

 1. Data Kyçe
Veprime Periudha
Njoftim Aplikimi 9 Dhjetor 2021
Afati i fundit për aplikim 9 Mars 2022, 17:00 (IST)
Afati i fundit për  E-Signatures për TÜBİTAK 16 Mars 2022, 17:00 (IST)
Shpallje e rezultateve Korrik 2022

 

Data e nisjes së projekteve Shtator 2022