Këtë vit është rritur ndjeshëm buxheti për kërkimin shkencor dhe numrin e përfituesve nga institucionet...
THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR (PIKSH) PËR VITIN 2021
Së fundmi janë aprovuar nga CSO edhe 40 Aksione të reja COST. Kërkuesit shqiptarë dhe...
EUREKA është një rrjet në mbarë Evropën për kërkimin dhe zhvillimin industrial. Ajo është formuar...
AKKSHI filloi sot, sipas kalendarit të publikuar, javën e informimit lidhur me Thirrjen për aplikim...
THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTET KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE TË ZHVILLIMIT (PKKZH) PËR PERIUDHËN 2021-2023...
THIRRJE PËR  “SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTË TË KOMISIONEVE TË VLERËSIMIT TEKNIK TË PROJEKTEVE NË AGJENCINË KOMBËTARE...
Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, me Agjencinë Kombëtare  për  Kërkim Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI),  në bashkëpunim me...
Të gjithë arkitektët, zejtarët, ekspertët e trashëgimisë kulturore, profesionistët, vullnetarët, institucionet publike /private dhe komunitetet...
Page 1 of 51 2 3 5