1. Tarifat përkatëse (nëse ka)
  2. Formular aplikimi
  3. Afat kohor
  4. Procedurë ankimimi
  5. Standartet për cilësinë e shërbimit
*AKKSHI nuk ofron shërbime.