Misioni i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse është realizimi, planifikimi, monitorimi dhe administrimi i fondeve, shërbimeve, burimeve njerëzore dhe potokoll-arkivën për institucionin.

Zbatim i detyrimit ligjor në lidhje me menaxhimin e burimeve njerëzore, zhvillimin, ngritjen e kapaciteteve profesionale të tyre, në mënyrë që të përmbushen objektivat e njësisë administrative si dhe ofrimi i shërbimeve të ndryshme për specialistët në prapavijë.

Mbështetja, organizimi, dhe administrimi, ruajtja e dokumentacionit të brendshëm e të jashtëm, në zbatim të detyrimeve ligjore në fuqi.​