1. Njoftimi dhe kosultimi publik
  2. Komente/Rekomandime/opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
  3. Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
  4. Raporte vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
  5. Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AKKSHI
  6. Emër mbiemër të kordinatorit për  konsultimin publik, adresa postare/elektronike

*AKKSHI nuk ka iniciativë për propozimin e akteve ligjore.