Misioni i Drejtorisë së Programeve Ndërkombëtare është të promovojë, monitorojë, koordinojë dhe mbështesë teknikisht bashkëpunimin bilateral dhe multilateral me vende të vecanta, me Bashkimin Europian, si dhe organizata dhe agjenci të huaja në fushën e kërkimit shkencor, teknologjise dhe inovacionit, si dhe përgatit dhe propozon aktet e duhura ligjore dhe nënligjore për të rregulluar këtë veprimtari.