Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor  (PIKSH)

(2024)

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË (PIKSH) PËR VITIN 2024

UDHËZUES PËR PROJEKTET E INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR (PIKSH) 2024

Lista e dokumentave për aplikim për PIKSH 2024

ANEKS 1. Forma e aplikimit për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) 2024

ANEKS 2. Forma e Propozimit Financiar PIKSH 2024

Aneksi 3. Deklarata e angazhimit

 

Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 

(2024)

THIRRJE PËR PROJEKT- PROPOZIME NË KUADËR TË PROGRAMEVE KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR PËR VITIN 2024 (PKKZH DHE PTI)

UDHËZUES PËR PROJEKTET KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE ZHVILLIMIT (PKKZH) 2024

Lista e dokumentave për aplikim për PKKZH 2024

ANEKS 1. Forma e aplikimit për projekte të PKKZH 2024

ANEKS 2. Forma e Propozimit Financiar 2024

ANEKS 3. Deklarata e angazhimit PKKZH 2024

 

Projekte e Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI)

(2024)

THIRRJE PËR PROJEKT- PROPOZIME NË KUADËR TË PROGRAMEVE KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR PËR VITIN 2024 (PKKZH DHE PTI)

UDHËZUES PËR PROJEKTE TË TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (PTI) (PROJEKTE QË VIJNË SI BASHKËPUNIM I UNIVERSITETIT ME BIZNESIN) 2024

Lista e dokumentave për aplikim për PTI 2024

ANEKS 1. Forma e aplikimit për projekte të PTI 2024

ANEKS 2. Forma e Propozimit Financiar 2024

ANEKS 3. Deklarata e angazhimit PTI 2024

 

 

Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor  (PIKSH)

(2023)

 

Projekte e Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI)

(2023)

Thirrje për Aplikim për Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit për Vitin 2023-2024 (Projektet Vijnë si Propozime të Universitetit me Biznesin)

UDHËZUES PËR PROJEKTET E TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (PTI) (Projekte që vijnë si bashkëpunim i Universitetit me Biznesin)

Aneksi-1.-Formati-i-aplikimit-për-IAL-BIZNES

Aneksi-2.-Formati-i-propozimit-financiar-IAL-BIZNES

 

Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 

(2023)

Thirrje për Aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) për Vitin 2023

Aneksi-1.-Formati-i-aplikimit-për-PKKZH 2023-2024

Aneksi-2.-Formati-i-propozimit-financiar PKKZH 2023-2024

UDHËZUES-PËR-PROCEDURAT-E-APLIKIMIT-SHQYRTIMIT-VLERËSIMIT-MIRATIMIT-DHE-MONITORIMIT-TË-PROJEKTEVE-QË-FINANCOHEN-NË-KUADËR-TË-PROGRAMEVE-KOMBËTARE-PËR-KËRKIM-DHE-ZHVILLIM-PKKZH-2023-2024

(2022)

 

(Pyetje- Përgjigje të shpeshta për projektet PKKZH)

(2021)

 

Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor  (PIKSH)

(2021)