Sipas Urdhërin Nr 42, datë 26.2.2010, të Kryeministrit "Për Miratimin e Strukturës dhe të Organikës së Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovcionit", organigrama e AKTI –it është sipas skemës së paraqitur më poshtë.

Drejtori i Përgjithshëm i AKTI-t është titullari i Institucionit dhe e përfaqëson atë në marrëdhënie me të tretë.

AKTI ka gjithsej 15 punonjës. Funksionimi i AKTI-t kryhet në përputhje me rregulloren e funksionimit të kësaj Agjencie, e cila përgatitet nga Drejtori i Përgjithshëm në bashkëpunim me Bordin Drejtues, dhe miratohet me urdhër të Kryeministrit.

StrukturaAKKSHI.Image-1