Për momentin nuk ka thirrje të hapura për projekt-propozime në kuadër të Programve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit.