Thirrja qëndron e hapur deri më 16/06/2019. Për të lexuar më shumë për thirrjen, pozicionin...
Në zbatim të Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së...
Në kuadër të zbatimit të “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe...
Më datë 26 Mars 2019, Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Invoacionit (AKKSHI) organizoi në...
Programet financuese të BE-së për SME-të, Pronësia Industriale dhe e Drejta e Autorit
Intervista e Drejtorit të Përgjithshëm Z.Geron Kamber në Gazetën Shqip të datës 05.11.2015 Në një...
Në kuadër të Programit Horizon 2020, Rrjetit Euraxess, Kartës Europiane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodit...
Më datë 10 Shtator 2015, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit organizoi në ambientet e Akademisë së...
Page 6 of 7 1 4 5 6 7