Vendimet e Bordit të Administrimit

Vendimi Nr. 1

Vendimi Nr. 2

Vendimi Nr. 3

Vendimi Nr. 4

Vendimi Nr. 5

Proces-verbal i mbledhjes së Bordit të Administrimit

Aktet nënligjore të funksionimit të AKKSHI-t

Aktet nënligjore të funksionimit të AKKSHI-t.

Vendim Nr. 607, datë 31.08.2016 Për krijimin, përbërjen, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI).

LIGJ Nr. 80/2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë.

 

Legjislacioni për shkencën në Republikën e Shqipërisë

Udhëzim Nr. 4, datë 16.02.2018 Për zbatimin e programit të shkëmbimit të studimeve universitare në Europën Qëndrore CEEPUS III në Republikën e Shqipërisë.

Ligj nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020" - Programi për kërkim dhe inovacion"

Ligj Nr 61/2015 Për ratifikimin e Marrëveshjes mes Republikës së Shqipërisë e Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Unionit "Konkurrenca e Ndërmarrjeve të Vogla e të Mesme- COSME 2014-2020'( Fletore Zyrtare Nr 111, Viti 2015, Faqe 5908)

Ligj Nr 75/2015 datë 09.07.2015 Për ratifikimin e Marrëveshjes mes Republikës së Shqipërisë e Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Unionit për punësim e inovacion social -EASI ( Fletore Zyrtare Nr 132, Viti 2015, Faqe 6757)

VKM Nr 798 datë 19.11.2014 Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës Evropiane për Kërkime Bërthamore (CERN), në lidhje me bashkëpunimin teknik dhe shkencor në fizikën e energjisë së lartë

Dokumenta strategjikë

VKM Nr 284 datë 01.04.2015 Për miratimin e Strategjisë ndërsektoriale "Agenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020"

VKM Nr. 468, datë 30.5.2013 "Për miratimin e Planit Kombëtar për Zhvillimin e Broadband-it"

VKM Nr 300 datë 8.4.2015 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 468, datë 30.5.2013, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e Planit Kombëtar për Zhvillimin e Broadband-it"

VKM nr. 611, datë 17.9.2014 Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për zbatimin e Strategjisë Rajonale për Evropën Juglindore, 2014 – 2020

Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020

Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit 2013 - 2020